Skattematrikkel for Bamble 1647

I 1973 utga Norsk Lokalhistorisk Institutt på Universitetsforlaget Skattematrikkelen 1647, bind VII, 
Telemark fylke. Boken er redigert av Rolf Fladby og Knut Johannessen. Jeg har her tatt med de 
sidene som gjelder gårdene i Bamble sogn og innledningen til bindet.

Innledning

Stattholderen Hannibal Sehested gjennomførte ved skatteordinansen av 20. mai 1644 en reform av 
skattesystemet i Norge. En rekke småskatter ble opphevet, og i stedet fikk man kontribusjonen, 
seinere kalt landskatten. Den ble utlignet på gårdene etter gårdklassesystemet, som innebar et 
gårdene ble skattelagt etter tre satser: "Fullgårder" ga full skatt, "halvgårder" halv, og "ødegårder" 
kvart. Gårdklasseinndelingen hadde tidligere vært i fast bruk bare på Østlandet, der fullgårder og 
halvgårder i flere distrikter hadde sine røtter i middelalderen og bygde på den gammelnorske skylda i 
markebol og aurabol. Den laveste skatteklassen kom opp i 1500-årene og omfattet opprinnelig 
ødegårder fra seinmiddelalderen som folk da begynte å rydde og bosette seg på; seinere kunne også 
rene nyrydninger og andre smågårder bli på lagt fjerdedels skatt som "ødegårder".
I skattebrevet av 24. april 1646 heter det i samsvar med dette at det "af hver fuldgaard udi dette aar 
skal gives til skat 6 rigsdaler, hver halvgaard 3 rigsdaler og af ødegaardene og andre efter advenant 
(dvs. forholdsvis) og dermed være forskaanet for alle andre skatter, som ellers aarlig pleiede 
paabydes"
I skattebrevet av 2. juni 1647 er skattesatsene for de forskjellige gardklassene de samme, men 
klassesystemet er nå i de enkelte landsdeler satt i et bestemt forhold til gjeldende skyld, dvs. den som 
var resultatet av det store og ujevne landskyldfallet i seinmiddelalderen. Således heter det: "- udi 
Smaalenene, Akershus, Tunsberg, Brunla, Bratsberg og Agdesidens lene søndenfjelds en fuld gaars 
at skulle regnes efter 2 skippund tunge eller 4 huder eller 6 pund smør, Tunsbergs vegt, og halve 
fjerdings- samt middelgaarde a l'advenant"
I det kongebrevet stattholderen og de andre lensherrene fikk i følge med skattebrevet, blir allikevel 
lensherrene pålagt å "conferere mod denne taxt del gamle gaardtal paa hele, halve og ødegaarde", 
forat "almuen desto bedre kunde blive eved magt og sketterne dog maatte komm ud til fyldest uden 
altfor sto afgang paa gaardens antal over det hele rige efter de gamle skatteregistre".
Skatteregistret eller manntallet skulle nå ikke bare, som tidligere, nevne gårdene og oppsitterne og 
hva de ga i skatt, men også "den som raader bygselen, desligeste hvor meget og hvad slags 
landskyld samme gaarde skylder, og om der er mange ller faa lodseiere". Eierne måtte nevnes fordi 
de skulle gi halvparten av sin landskyldinnkomst i odelskatt, hvis de ikke selv brukte eiendommen.
Disse nye bestemmelsene måtte føre til en omlegging av skattemanntallene til skattematrikler, som 
normalt gir opplysning om: 1. gårdsnavn, 2. navn på brukerne, 3. navn på eierne, 4. eiernes skyld, 6. 
skatt, 7. eventulet grunn til at skatt ikke er betalt (f.eks. skattefritt adelsgods, lensmanns-, skrivergård 
el.lign., midlertidig øde, leilendingen forarmet osv). Gårdene ble gruppert etter gårdklasse og ordnet 
soknevis.
Skattebrevet av 2. juni 1647 omfattet også andre skattytergrupper: "Skal og hver husmand eller 
strandsidder give 1 rigsdaler, en dreng, som nu ikke er udskreven, ligesaa meget, en 
haandverksmand paa landet 2 ldlr., end bruger han jord, give derfor adf sin avl som en enden bonde, 
en ledig karl, som ikke er bonde eller tjener bonden, 2 rdlr.; en fisker udi Nordlandene, hvor fuldt fiskeri 
er, 6 rdlr., hvor fiskeri er ringe, 3 rdlr., hvor udrorskarl, som er fuldvoxen, 2 rdlr., enhver halvvoxen 1 
rdlr.; hver skipper, som haver egen jagt at segle med, 10 rdlr., hver styrmand 5 rdlr.; alle doggeskuder 
eller bakkebaade hver gang, de kommer hjem, at give tiendeparten af den fisk, de samme reise haver 
fanget, som fogden selv eller hand fuldmægtig skal lade oppebære og til vores provianthuus vel 
forvaret nedersendes og derimod betale dennem saltet, om noget dertil er forbrugt. Sagskatten 
belangende skal gives udaf hver aarsangssag aarlig 50 rdlr., en flomsag 25 rdlr. og en bækkesag 10 
rdlr. og dermes være fri for tiendebord; en sagmester, eftersom sagen er god til, 6, 4 eller 2 rdlr., og en 
sagdreng halvt saa meget. Dersom nogen findes foruden adelen samt lagmænd og andre, som haver 
dager pro office, at være privilegeret paa deres sager, skulle de dog udi denne tid give deraf 
tredieparten saa meget, som ellers skulde gives efter forskrevne taxt." De nye skattemanntallene kan 
derfor inneholde fortegnelse over husmenn, strandsittere, drenger, håndverkere, sager, sagmestere 
osv.
Fra det år da de nye retningslinjene ble fulgt ved oppstillingen av skattemanntallene, frambyr disse 
seriene som alle oppbevares i Riksarkivet, et kildemateriale som er av grunnleggende verdi spesielt 
for arbeidet med økonomisk og sosial historie på 1600-tallet og eldre tid. Riktignok finner men ikke en 
komplett landsomfattende serie av skattemantall av denne typen for året 1647. I enkelte fogderier 
kunne det gå flere år før de nye bestemmelsene ble fulgt, og i andre distrikter forekommer lakuner i 
materialet. Ved utgivelsen av skattemanntallene er manntallet for 1647 valgt så sant det eksesterer 
og derosm det ikke foreliggger et vesentlig verdifullere materiale fra et av de følgende år.
I Telemark fylke er skattemanntallene 1647 øagt til grunn. De fins i Bratsberg lensregnskap pk. 34.
Skattemanntallene fra de forskjellige fogderiene er stilt opp etter noe varierende pronsipper. De fleste 
fogdene har gjort bruk av et system med flere kolonner. I utgaven er skallebeløpene stilt opp i egen 
kolonne til høyre. Forøvrin er kolonnene oppløst, slik at man får sammenhengende tekstavsnitt for 
hver gård. Dette er gjort bade av tekniske grunner og for å få en noe mer ensartet oppstillingsform 
enn foreleggene har. Ordlyden er uforandret. Revisjonsmerknader og andre einere tilføyelser i 
manntallene er ikke tatt med i utgaven, heller ikke kopier av skattebrev og andre kongebrev, vedlagte 
tingsvitner og henvisninger til dem.
Det er foretatt en normalisering med hensyn til bruk av små og store bokstaver. Bortsett fra navn er 
substantiver skrevet me små bokstaver i utgaven. Unntak: Kongelig Majestæt, Cronen. 
Tegnsettingen er varsomt revidert, særlig der det ellers kunne være fare for misforståelser ved 
oppløsning av kolonnene.
Ord som er skrevet i to deler, er som regel trukket sammen i utgaven. Det gjeldet særlig navn.
Alle tegn for s (også skillings- s) er skrevet med vanlig enkel s. Romertall er ersattet med arabiske tall.
Tilføyde ord og enkeltbokstaver er satt i parantes. Det samme gjelder oppløsning ved 
sammentrekninger i originalen. Sammentrekninger av bare to bokstaver er likevel ikke markert med 
parantes, unntatt i navn.
Ulike forkortinger av følgende ord gjengis vanligvis slik:
Arvinger:	arfgr.		Riksdaler:	rdr.
Bismerpund:	bpd.		Kvarter:	qrt.
Daler:		dr.		Saugmester:	saugm., s.m.
Mark:		mk.		Tønne:		tn.
Mæle:		mel. m.

I Telemark er skylda for det meste regnet i korn eller i huder og skinn. De vanligste regneenhetene for 
korn var her 1 tønne = 4 kvarter = 6 mæler = 18 settinger. I tinn prestegjeld forekommer dessuten 
enheten kyrlag, som det til vanlig skulle gå 16 av pr. tønne, og i Tinn og Hjartdal finner en ved noen 
gårder at det regnes bare 4 mæler pr. tønne. Det er rester av en eldre regnemåte som gjaldt for deler 
av Øvre Telemark. Men en må også være oppmerksom på at spesielt ved gprder men mange 
partseiere kan en finne direkte feil i skyldregningen.
! hud svarte til 4 geiteskinn eller 12 kalveskinn. Også saueskinn forekommer som landskyldvare. I 
Telemark ble det regnet med 8 eller 12 stykker pr. hud.
Sjeldnere landskyldvarer er mel, smør (1 laup = 3 bpd.), huggebord, sperrer, jern eller penger (1 rdr. = 
4 mk.)
I verdi ble 1 tønne korn og 1 hud regnet likt på 1600- tallet.


1	Mandtall och jordeboeg wdi
BAMLE FOUGDERIE
i Bratzberg lehn, paa den sexdalers 
contribution, som almuen der sammestedtz 
haffuer wdgiffuet till tuende terminer, 
nemlig till S. Hans dag och 
Martinij anno 1647.
Myntten herudinden beregnidt till 
96 s. dansche paa 1 rdr.

BAMLE SOGIN
40
	Raffnes som Christen bruger,
	schylder 10 huder.
	Deraff eir forne Christen och hans medeir
	9 huder och 4 schindt,
	och Harild Laursen 8 schint.
	Denne g(aa)rd er formeget høy paa landschyldt,
	och er iche mer goedt for end en fuldgaardt
	och en ødeg(aa)rde, er				penge		7 ½ dr.
	Christen Raffnes bygger.

	Trog som Lauritz Pedersen paaboer,
	schylder aarligen 5 huder.
	Deraff Kongl. Ma. med bøxell 4 huder,
	Lauritz Pedersen elff 1 hudt,
	och effter presteboelens jordebog 150 sperrer.
	Er gudt for 1 fuldtgaardt och ½ ødeg(aa)rdt.	penge	6 dr.	3 mk.
	Kongl. Ma. bygger.

	Øffre Aasdall som Olluff och Willum bruger,
	schylder aarligen 8 huder.
	Deraff eir Joen Sortedall 5 huder 1 ½ schind,
	och Olluff Asdal 3 huder - 1 ½ schindt.
	Er taxerit for 1 fuld och ½ ødegaardt,		penge 6 dr.	3 mk.
	Joen Sortedall bygger.

	Suarestad som Daniel och Claus bruger,
	schylder 4 huder.
	Deraff Kongl. Ma. 2 huder med bøxell,
	och slodtzpresten i Christiania 2 huder.
	Er goed for schatten,							6 dr.
	Kongl. Ma. bygger.

	Øffre Sortedall som Joen bruger och selff er 
	eindis,
	schylder 6 huder och 3 schindt.
	Er goedt for 1 fuld och ¼ gaardt schat,		penge		7 ½ dr.
	Joen Sortedall bygger.

	Nedre Sortedall som och Joen Sortedall bruger,
	schylder 4 huder.
	Deraff eir forne Joen 3 huder 9 schind med
	bøxell,
	Och Bamble kirche 3 schindt.
	Er for høy paa landschyldt och kand iche 
	schatte widre end for 1/3 gaardt,			penge		4 ½ dr.
	Joen Sortedall bygger.

	Berg som Olluff Elleffsen bruger,
	schylder 4 ½ huder.
	Deraff Bamle kirche 1 ½ hudt,
	Scheen kirche 1 hud,
	Gierpen kirche 2 huder med bøxel.
	Er god for 1 fuld g(aa)rd,				penge		6 dr.
	Gierpen kirche bygger.

	Gaardstad som Christen Andersen bruger,
	schylder 4 huder.
	Deraff eir Bamle kirche 9 schindt,
	Christen Gaardstad 19 schindt,
	och Joen Sortedall 20 schindt,					4 ½ dr.
	Er lagt for 1/3 gaard

	Haff(ue)rager, Christoffer bruger,
	schylder 4 huder.
	Deraff eir en enche paa Aasdal i Nednes
	leen ½ hudt,
	och Torchild Lie i Nednes leen ½ hudt,
	Christoffer paa gaarden 2 huder med bøxell,
	och Find Questad 1 hudt.
	Er goed for 1 fuld gaard,				penge		6 dr.
	Christoffer Haff(ue)ragger bygger.

	Linj en enche Marte Simensdatter bruger,
	schylder 4 huder,
	som Giert Clausen med bøxell tillkommer.
	Derunder bruges 3 ødegaarder,
	nemblig Jerset schylder 2 huder,
	Lille Wingrj 2 huder,
	Torisdall 2 huder, som och Giert Clausen
	tillkommer.
	Med dj vnderligende øde pladtzer er dene gaar
	taxerit for 1 fuld och ¼ gaardt schat,				7 ½ dr.
	Giert Claus(sen) bygger.

12	Wingrj som Peder paaboer,
	schylder 5 huder.
	Deraff eir Joen Huallen i Tille(mark)ken
	3 huder med bøxell.
	Bamle kirche 1 hudt,
	Eidanger kirche ½ hudt,
	och Aggershus slots predichant ½ hudt.
	Er goed for 1 fuldt gaardt,						6 dr.
	Joen Huallen bygger.

	Haaøen som Helge Olluffsen bruger,
	schylder 7 ½ huder.
	Deraff Christen Andersen arffuinger
	6 huder med bøxell,
	Bamle kirche 1 ½ hudt.
	Er taxerit for 1 fuld och ¼ gaardt,					7 ½ dr.
	Christen Anders(sens) arffuinger byger.

	Sødholt som Erich Arnildsen bruger,
	och Karj,
	schylder 10 huder.
	Deraff eir Arne Sødtholts arffuinger
	4 huder med halff bøxell,
	och en enche paa Rynnie i Mandals leen
	4 huder med halff byxell,
	slodtspresten paa Aggershus 1 hudt,
	och 1 hudt till hospitallit i Christiania.
	Er 1 ½ fulg(aa)rds schat,						9 dr.
	Arne Sødtholts arffuinger byger.

	Flaaten som Lych bruger,
	schylder aarligen 6 huder.
	Deraff bunden paa g(aa)rden 3 huder,
	och Welb. Niels Lange 3 huder med bøxell.
	Er en ringe g(aa)rdt paa eindom, och kans iche
	vere mer end 1 duldf(aa)rd,				penge		6 dr.
	Welb. Niels Lange byger.

	Midgaard som Effuin bruger
	schylder 4 huder.
	Deraff Christen Michelsen 2 huder med
	halff bøxell,
	och forne Effuen 2 huder med halff bøxell.
	Formedelst g(aa)rdswns ringh(edt) och besider-
	nie wformuenh(edt) er dene g(aa)rd lagt for
	1/3 gaard,						penge		4 ½ dr.
	Christen Michels(sen) och Effuin Midgaard 
	bygger.

43	Stoche som Toer bruger,
	schylder 4 huder.
	Deraff eir kongl. Ma. 2 huder med bøxell,
	och forne Toer 2 huder.
	Er goedt for 1 fuldgaardt,						6 dr.
	Kongl. Ma. bygger.

	Rugt(u)ed schylder 4 huder,
	som s. Christen Andersens børn tillkommer
	med bøxell ach herligh(edt).
	I lige maader en fuldgaard,						6 dr.
	S. Christen Andersens børn bygger.

	Gierrestad som en enche ved naffn Marte bruger,
	schylder 4 huder.
	Deraff Bamle kirche 2 huder med bøxell,
	Kongl. Ma. 1 hudt,
	och Scheens kirche 1 hudt.
	Er en ringe gaardt, och lagt for 1/3 gaardt schat,	penge		4 ½ dr.
	Bamle kirche bygger.

	Tangevold som Gullich bruger,
	schylder 6 huder.
	Deraff Gulliches stiffbørn 4 huder och 4 schind
	med bøxell,
	Kongl. Ma. till mageschiffte fra Joen Berøn 1 hudt,
	Toer Aaby 4 schind,
	och Elleff Kalffstad 4 schind.
	Er lagt for 1 fuld och ½ øde g(aa)rd,			penge	6 dr.	3 mk.
	Gullich Tangewolds stiffbørn bygger.

	Rung syndre som Anders Toersen bruger,
	schylder 6 huder,
	som forne Anders med bøxell och herligh(edt) er eiende.
	Er iche goed vden for 1 fuld g(aa)rdt,
	formedelst ringe eindomb, lagt for			penge		6 dr.
	Anders Torsen bygger.

	Midtrungh som Anders Nielsen och Søffren
	Andersen bruger, schylder 6 huder.
	Deraff eir Anders Niels(sen) 3 huder
	med halff bøxell
	och Søffren Anders(sen) 3 huder med
	halff bøxell.
	Er iche heller goed vden for 1 fuld g(aa)rdt,		penge		6 dr.
	Anders Nielsen och Søffren Anders(sen) bygger.

44	Nørdre Rung som Amun ach Effuen bruger,
	schylder 8 huder.
	Deraff eir Suend Aasen i Tønsberg leen 3 huder
	med bøxell,
	Lych Flaaten 3 huder
	och Kongl. Ma. 2 huder.
	Er goed for 1 fuld och 1 ødeg(aa)rds schat,				7 ½ dr.
	Suendt Aasen i Tønsberg leen bygger.

	Slottnes schylder 3 ½ huder.

	Nuestad med Fittie Ødeg(aa)rdt schylder 5 ½ huder.

	Gimle schylder 71/2 huder.

	Disse 3 gaarder er rigens admiral med Langesund
	och des strand och huse tilhørigh, med jurisdistion,
	och derfore frj for schat.

	Egh som Alhedt bruger,
	schylder 4 huder,
	som Kongl. Ma. med bøxell och herligh(edt) er einde.
	Er iche goedt for en fuldg(aa)rdt, men dog giff(ue)r en
	fuldg(aa)rdt schat,							6 dr.
	Kong. Ma. bygger.

	Essen som Torgeir Aninsen bruger,
	schylder 4 huder.
	Deraff eir hospitalit i Christiania 2 huder med bøxell,
	och Gierpen proustj 2 huder.
	Er 1 fuld daard i schat,						6 dr.
	Hospitalit i Christiania bygger.

	Winie som Amun bruger,
	schylder 6 huder.
	Deraff eir Kongl. Ma. 3 huder med bøxell,
	Gierpen proustj 2 hudt,
	Tomis Sigtesøens arfgr. 1 hudt,
	och bunden selff 1 hudt.
	Er lagt for 1 fuld och ½ fierdingsg(aa)rdt,			6 dr.	3 mk.
	Kongl. Ma. bygger.

45	Bre(c)he som lensmanden Niels Halduorsen bruger,
	schylder 6 huder.
	Deraff eir Niels selff 3 huder,
	och Joen Sortedal 3 huder.
	Er for sin vmag och bestilling frj for schat.
	Niels Breche och Joen Sortedal bygger.

	Lønnerøg som her Knudt bruger,
	schylder 6 huder.
	Deraff eir Kongl. Ma. 4 huder med bøxell,
	och Bamle kirche 1 hudt.
	Dene Gaard bruges till presteg(aa)rden
	och er lagt for 1 fuld g(aa)rdt schat,					6. dr.

	Aabye som Toer bruger
	schylder 6 huder och 9 hugen boer.
	Deraff Christen Andersens arffuinger 6 huder
	med bøxell,
	och Kongl. Ma. 9 huden boer for it støche march
	heder Tuedten.
	Er for høyt set paa landschyldt, effterson dend
	er ringe eindom till, och iche kand schate mer
	end 1 fuldgaards schat.				penge		6. dr.

	Østre Breuigh som Haldour bruger,
	schylder 8 huder.
	Deraff eir forne Haldour 5 ½ huder med bøxell,
	och hans stiffsøn Euin Wdgaardt 2 ½ huder.
	Er i lige maader saa well som alt dete sogen
	meget forsat paa landschyldt, och ringe saaeland
	eller eindom, huoroff(ue)r bønderne mer end
	andre steder i fogderiet er forarmit.
	Er lagt for 1 fuld gaardt schat,					6 dr.
	Haldour Breuig bygger.

	Gunge, Haldour Breuig bruger,
	schylder 5 huder,
	som forne Haldour selff eir med bøxell,
	och ringe agger och end till dend gaard, men
	formedelst nogen schouff der till er ligende er
	den lagt for 1 fuld g(aa)rdt schat,					6 dr.
	Haldour Breuig bygger.

46	Suindland som Torgius bruger,
	schylder 4 huder.
	Deraff Kongl. Ma. 2 huder,
	och Bamle kirche 2 huder.
	Bunden er forarmet for gaarsens ringe wilkor schyldt.
	Er dog lagt for 1/3 gaardt schat			penge		4 ½ dr.
	Kongl. Ma. och Bamle kirche bygger.

	Findmarchen som Andor bruger,
	schylder 4 huder,
	som forne Andor selff eir med bøxell.
	Er goedt for 1/3 gaardt i schat,					4 ½ dr.
	Andro Findmarch bygger.

	Wester Tuedten som Rasmus och Willum paabor,
	schylder 4 huder,
	som Elleff Rynes arffuinger i Topdall tillkommer.
	Er i lige maade goed for 1/3 g(aa)rdt,		penge		4 ½ dr.
	Elleff Rynes arffuinger i Topdall byger.

	Østre Tuedten som Haldour bruger,
	schylder 4 ½ huder.
	Deraff eir Gimsøe closter 1 hudt,
	2 huder bunden,
	9 schind till Bamle kirche,
	9 schind till her Knudt i Bamle aff en
	pladtz som liger i Tuedten schouff.
	Er lagt for 1/3 gaard schat,						4 ½ dr.
	Bunden bygger.

	Haffuerdall som Haldour bruger,
	schylder 6 huder.
	Deraff eir bunden 3 huder 5 schindt med bøxell,
	Aase Riis 4 schind,
	Olle Blegelj 3 schind,
	Kongen 1 hudt,
	och Bamle prest 1 hudt.
	Er iche bedre paa eindom end for 1 fuldg(aa)rdt, schat		6 dr.
	Haldour Haff(ue)rdal byger.

	Nyesteen som Olle bruger,
	schylder 6 huder.
	Deraff eir Giert Clausen 4 huder med bæxell,
	Joen Tomesen 1 hudt,
	och Drangedals kirche 1 hudt.
	Er och lagt for 1 fuldg(aa)rdt schat,					6 dr.
	Giert Claus(sen) byger.

47	Huggedall som Simen bruger
	schylder 4 huder.
	Deraff eir forne Simen 2 huder med bøxell,
	och Løch Jsnes 2 huder.
	Er goed for 1/3 gaard schat,				penge		4 ½ dr.
	Simen Huggedall bygger.

	Wissestad som Jørgen bruger,
	schylder 6 huder.
	Deraff eir Gierpen proustj med bøxell 3 huder,
	Gunder Kliffue 3 huder - 3 schind,
	och K. Ma. 3 schindt.
	Er goed for 1 fuldgaardt schat,			penge		6 dr.
	Gierpen proustj bygger.

	Feeseett som Toer bruger,
	schylder 6 huder.
	Der aff eir hand selff 4 huder med bøxell,
	och Joen Huallen i Nesherrit 2 huder.
	Er en ringe gaardt, och kandt iche schate
	mere end 1/3 gaard,					penge		4 ½ dr.
	Toer Feeset bygger.

	Glettum westre som Jørgen bruger.
	Deraff eir Elling Lij i Bøeherrit 4 ½ huder
	och 4 schindt med bøxell,
	bunden selff 1 ½ hudt 2 schind,
	Tiøstell Glettum 1 ½ hudt.
	Er lagt i schat for 1 fuld gaardt schat, efftersom
	dend er meg(edt) och dobbelt forsat paa landschyldt, penge	6 dr.
	Elling Lij Bygger.

	Rønholt som Anders bruger,
	schylder 6 huder.
	Deraff eir Gierpen proustj 3 huder med bøxell,
	Joen Tomesen 3 huder.
	Er goedt for 1 fuldg(aa)rdt i schat,			penge		6 dr.
	Gierpen proustj bygger.
 
	Rosland som Gunder Rasmusen bruger,
	schylder 4 huder,
	som hand selff eir med bøxell.
	Er intet bedre end ½ gaardt i schat,			penge		3 dr.
	Gunder Rasmus(sen) bygger.

48	Herum som Lauritz Joensen och Lauritz Bartolomes(sen
	bruger, schylder 6 huder.
	Deraff eir brøderne selff 5 huder,
	och Kongl.Ma 1 hudt.
	Er lagt 1 fuld och 1 ødegaards schat,		penge		7 ½ dr.
	Lauritz Joens(sen) och Lauritsz Bartolomes(sen)
	bygger.

	Dyrredall som Knudt bruger,
	schyder 4 ½ huder.
	Deraff eir bunden 4 huder medt bøxell,
	och Bamle prest ½ hudt aff et lidet styche schouff
	kaldes Beche.
	Er intet bedre paa eindom ind for 1/3 gaards schat, penge		4 ½ dr.
	Bunden bygger.

	Birchessett aom Asmun bruger,
	schylder 6 huder.
	Deraff eir forne Asmun 4 huder,
	Christoffer Haff(ue)rager ½ hudt,
	Peder Sellien ib ½ hudt,
	spetalit i Christiania 1 hudt.
	Er goed for 1 fuld gaardt skat,			penge		6 dr.
	Asmun Bircheset bygger.

	Moe som Joen bruger,
	schylder 3 ½ huder.
	Deraff eir forne Joen 3 huder med bøxell och
	herligh(edt)
	och Bamle kirche ½ hudt.
	Er lagt for ½ gaard i schat,				penge		3 dr.
	Joen Moe byger.

	Rørholt nordre som Jens bruger,
	schylder 6 ½ huder med wnderligende ødegaardt
	Skare.
	Deraff eir bunden selff 3 ½ huder med bøxell,
	och Biørn Rørholt 3 huder.
	Er goedt for 1 ½ fuldegaardt,				penge 		9 dr.
	Jens Rørholt byger.

	Rørholt syndre som Biørn bruger,
	schylder 6 ½ huder
	med wnderliggende ødegaardt Skare.
	Deraff eir Biørn selff 5 huder,
	och Joen Sortedall 1 ½ hudt.
	Er goed for 1 ½ fuldegaards schat,			penge		9 dr.
	Biørn Rørholt bygger.

49	 Riisz som enchen Aase paaboer,
	schylder 4 huder.
	Deraff eir forne Aase 1 ½ hudt.
	och Elleff Kalffstadt 1 ½ hudt,
	och Enner Rachestad 1 hudt.
	Er goedt for 1/3 gaardt,				penge		4 ½ dr.
	Aase Riis och Elleff Kalffstedt bygger.

	Glettum østre som Olle bruger,
	schylder 7 huder.
	Deraff eir Haldour Breuig,
	Amun Wenie och deris sødschinde
	6 huder med bøxell,
	och Bamle kirche 1 hudt.
	Er en ringe gaardt och meget for høyt
	paa landschyldt, kand iche schatte wiidre
	end for ½ gaardt och 1 ødegaardt i skat,		penge		4 ½ dr.
	Haldour Breuig, Amun Wenie och deris 
	sødschinde bygger.

	Blegeli som Olle och Michell bruger,
	schylder 4 huder.
	Deraff eir forne Michell 14 schindt,
	Bamle presteboell 1 hudt,
	Lauritz Herum 7 schindt,
	Ansteen Gumøe 5 schindt,
	Schoustadt (!) 3 schindt
	och Maties Oelsens arffuinger 7 schindt.
	Er iche bedre end for ½ gaards schat,		penge		3 dr.
	Michell Blegelj bygger.

	Hellistued som Peder Nielsen bruger,
	schylder aarligen 3 huder till Kongl. Ma. allene
	med bøxell och herligh(edt).
	Er lagt for 1/3 gaardt schat,				penge		4 ½ dr.
	Kongl. Ma. bygger.

	Tuedten som Anold bruger,
	schylder 3 huder.
	Deraff eir hand 1 hudt 9 schind,
	hans 2de søstre som boer i Sønnelesogen
	wed naff(!) Gode ½ hudt, dend anden søster 
	paa Oscheland 9 schind,
	I lige maade 1/3 gaard,				penge		4 ½ dr.
	Anoldt Tuedten bygger.

	Nedre Aasdall bruger Anun Harildsen och
	en enche heder Karj, schylder 3 huder.
	Deraff eir Niels Breche 2 huder,
	och Biørn Grundesundt i Sølnesogen i
	Nednesleen 1 hudt.
	Er goedt for ½ gaardt,				penge		3 dr.
	Niels Breche bygger.

50	Kieldstad bruger Knudt,
	schylder 2 huder till Gimsøe closter med bøxell.
	Der wnder en ødegaardt heder Kraberødt
	som serdelis giffies 1 hudt aff.
	Er iche bedre end for ½ gaardt, er			penge		3 dr.
	Gimsøe closter bygger.

	Busterød som Torchild bruger,
	schylder 3 huder.
	Deraff eir Bamle kirche 2 huder,
	och prestebolit (!).
	Er en fatige leylending och gaarden ringe paa
	landschyldt och lagt for ½ gaardt,			penge		3 dr.
	Bamle kirche bygger.

	Nennesett som Anders bruger,
	schylder 3 huder,
	som forne Anders med sin hustru och stiffbørn eir.
	Er goedt for 1/3 gaardt,						4 ½ dr.
	Anders Nenneset bygger.

	Sellien som Ped(er) bruger,
	schylder 3 ½ huder 3 schindt.
	Deraff eir forne Ped(er) 1 ½ hudt med ½ bøxell,
	Christoffer Haff(ue)ragger 1 ½ hudt med ½ bøxell,
	Sollim kirche ½ hudt,
	och Gimsøe closter 3 schindt for 1 støche
	schouff kaldes Kløffuerød.
	Er och altidt haff(ue)r werit iche bedre end
	½ gaardt, er						penge		3 dr.
	Ped(er) Sellien och Christoffer Haff(ue)ragger
	bygger.

	Fillestad som Thosten bruger,
	Schylder 3 huder,
	som forne Tosten selff eir med bøxell.
	Regnes for ½ gaardt i schat,				penge		3 dr.
	Tosten Fillestad bygger.

	Graszmyr som Jens bruger,
	schylder 2 huder.
	Deraff eir forne Jens 1 hudt,
	och Olluff Hansen paa Kømmøe 1 hudt,
	Haff(ue)r huer ½ bøxell.
	Er taxerit for 1 heell och ½ ødegaardt, er		penge	2dr.	1 mk.
	Jens Grasmyr och Olle Hansen bygger.

51	Høuig som enchen Maren paaboer,
	schylder 2 huder.
	Deraff eir Haldour Breuig 1 hudt med ½ bøxell,
	och Tosten Fillestad 1 hudt med ½ bøxell.
	Er en meget ringe pladtz och kand iche schate
	høyre end for 1 heell och ødeg(aa)rdt,			2 dr.	1 mk.
	Haldour Breuig och Tosten Fillestad bygger.

	Wdgaard som Effuen paaboer,
	schylder 4 huder.
	Deraff eir forne Haldour Breuig
	forne 4 huder med bøxell.
	Er 1/3 g(aa)rdt och schater derfore,			penge		4 ½ dr.
	Haldour Breuig bygger.

	Br(e)uig som Harild bruger,
	schylder 2 huder,
	som Kongl. Ma. allene følger med bøxell.
	Er en ødeg(aa)rd heder Wdgaardt
	schylder 1 hudt som
	Kongl. Ma. med bøxell eir.
	Er ½ g(aa)rdt,						penge		3 dr.
	Kong. Ma. byger.

	Graastoch som Olle paaaboer,
	schylder 2 huder,
	som Hospitalit i Christiania følger bæxelen.
	Er ringe eindomb till, och giff(ue)r i schat
	for 1 hell och ½ ødeg(aa)rd,					2. dr.	1 mk.
    Hospitalit i Christiania byger.

	Trosby som Giest bruger,
	schylder 3 huder m(edt) bøxell,
	huoraf welb. her. r.adm. Offue Gedde
	tilhørig 2 huder, mens nu fra hannemb mage-
	schifft,
	och Haldour Breuig 1 hudt.
	Er ½ gaardt,						penge		3 dr.
	R. admiral Offue Gede bygger.

	Østervog som Alff bruger,
	schylder 2 huder,
	som hospitalit i Christiania med bøxell
	och herlighed er einde.
	Er lagt for 1 hell ach ½ øde gaardt i schat,		penge	2 dr.	1 mk.
	Hospitalit i Charitiania byger.

52	Dall som Niels bruger,
	schylder 3 huder.
	Deraff eir Bamle prest 2 huder med bøxell,
	och aff it styche schouff heder Yterdall
	som Jirsten Søffrensdater eir, schylder 1 hudt.
	Er ½ g(aa)rd,								3 dr.
	Bamle prest bygger.

	Nedrevogh som Gunder paaboer,
	schylder 3huder,
	som Lauritz Røningen i Sannichedall eir
	med bøxell,
	och iche heller bedre en ½ g(aa)rds schat,
	och haff(ue)r saa verit holdet i schat,		penge		3 dr.
	Lauritz Røningen bygger.

	Kier som Olluff paaboer,
	schylder 3 huder.
	Deraff bruger (!) Olle Kier 1 ½ hudt,
	och Anun Essen 1 ½ hudt med bøxell.
	Er forsat udj landschyld, och kand iche schat
	mer end for 1 hell oxh ½ ødeg(aa)rdt,		penge	2dr. 	1 mk.
	Anun Essen bygger.

	Kiørffuestad vestre som Ped(er) bruger,
	schylder 3 huder.
	Deraff eir Kittell Hoffuen i Wisedall i Nednes
	leen 2 huder med bøxell,
	Och Bamle kirche 1 hudt.
	Er goed for ½ g(aa)rdt i schat,					3 dr.
	Kittell Høffuen i Visedal byger.

	Kiørffuestad Østr(e) som Søren paaboer,
	schylder 3 huder,
	følger Christen Andersens børn med bøxell.
	Formedelst leylendingens fattigdom ach gaardens
	ringehed er dend lagt for 1 heel och ½ ødeg(aa)rdt, penge 2 dr.	1 mk.
	Christen Anders(sens) børn bygger.

	Stoche som Trund och Ragnild bruger,
	schylder 3 huder
	som Bamle presteboel følger med bøxell.
	Er goed for en halff gaardt, i schat					3 dr.
	Bamle presteboll byger.

53	Fostved som Gunder bruger,
	schylder 2 huder,
	som hand selff er eindis med bøxell.
	Er goed for en halff gaardt, i schat					3 dr.
	Gunder Fostuedt bygger.

	Hydall som Amun bruger,
	schylder 3 huder.
	Deraff Bamle kirche 2 huder med bøxell,
	och prestebolet 1 hudt.
	Er i lide maader 1 hell och ½ ødeg(aa)rd,		penge	2 dr.	1 mk.
	Bamle presteboll bygger.

	Rachestad och andre snaa pladtzer som
	Ener bruger,
	schylder 1 ½ hudt som Bamle presteboll
	med bøxell tillkommer.
	Er lagt for 1 fuld ødeg(aa)rd,				penge		1 ½ dr.
	Bamle presteboll bygger.

	Schougstad som Toer Aabye bryger,
	schylder 2 huder,
	som forne Toer med bøxell tillhører.
	Er it styche schouff, och schater som ¼ gaard,			1 ½ dr.
	Toer Aabye bygger.

	Fossangh som Jacob bruger,
	schylder 1 hudt,
	som Bamle presteboll tilkommer.
	Er lagt for ½ ødegaardt i schat,					6 mk.
	Bamle presteboll bygger.

	Holt som Jens bruger,
 	schylder 2 huder,
	som Christian Sterch følger med bøxell.
	Er goed for 1 fuld Ødeg(aa)rdt,					1 ½ dr.
	Christian Sterch bygger.

	Røuerøed som Anders bruger,
	schylder 1 hudt.
	Deraff eir Joen Sortedal ½ hudt,
	och Aase Riis ½ hudt med ½ bøxell,
	och er for kort tidt oprødet,				penge		1 dr.
	Joen Sortedal och Aase Riis bygger.

54	Housteen som Rolff Gundekleff bruger,
	schylder 1 ½ hudt,
	och eir det selff med bøxell.
	Er it støche schou och ingen ødeg(aa)rdt.
	Lagt i schat								1 dr.
	Rolff Gundekleff byger.

	Grimsrød som enchen Anne bruger,
	schylder 1 hudt,
	som Gunder Kliffue i Sollumherit med med (!)
	bøxell følger.
	Er en ringe pladtz, och kand iche schate meere
	end									1 dr.
	Gunder Kliffue bygger.

	Waller som Tosten bruger,
	schylder 1 hudt,
	som følge(r) Bamle presteboel
	med bøxell.
	Er goed for 1 fuld ødeg(aa)rdt,					1 ½ dr.
	Bamle presteboll bygger.

	Aastad som Haldour Breuig bruger,
	schylder 1 hudt,
	som Bamle prestebol med bøxell tillkommer.
	Er en ringe liden pladtz som ingen kand boe paa,
	men Haldour Breuig bruger dend wnder sin g(aa)rdt
	och giff(ue)r deraff i schat						1 dr.
	Bamle prestebol bygger.

	Sundbye som Christen paaboer,
	schylder 2 huder,
	som er hans quindes wurderingsgodtz.
	Er goed for 1 ødegaard i schat,					1 ½ dr.
	Bunden bygger.

	Lille Breche som Erich paaboer,
	schylder 1 hudt,
	som følger Bamle presteboll med bøxell.
	Er en fatig mand som derpaa boer,
	och ellers en liden pladtz i sig selff,
	er dog lagt i schat,					penge		1 dr.
	Bamle presteboll bygger.

	Grumestad som Knudt paaboer,
	schylder 1 hudt,
	som Bamle presteboel eir bøxlen.
	Er 1 fuld ødeg(aa)rdt i schat,						6 mk.
	Bamle presteboel bygger.

55	Thiømøe som Gund(er) Carlsen bruger,
	schylder 1 hudt,
	som Andor Fundmarch følger med bøxell.
	Er stadtholders welb. Haniball Sehestedtz
	och haff(ue)r derpaa jurisdiction.
	Andor Findmarch bygger.

	Meelbye som Niels paaboer,
	schylder 2 huder till Kongl. Mayt.
	Er iche goed widre end for en ødeg(aa)rdt,
	och schater derfor							1 ½ dr.
	Kongl. Mayt. bygger.

	Schouffuen som Rasmus paaboer,
	schylder 1 ½ hudt,
	som Gund(er) Forstuedt er med bøxell einde.
	Er goed formedelst tilligende schouff,
	for 1 ødegaardt,							1 ½ dr.
	Gund(er) Fostuedt bygger.

	Bamle ehr fougdegaarden,
	schylder med
	Waller och Kiill ødegaarder 9 huder.
	Haff(ue)r dend frj for sin bestillingh.